Adwokat Warszawa - Kancelaria Adwokacka
Adwokat Zbigniew Roman

Kilka słów o dziedziczeniu

dziedziczenie

Polskie prawo spadkowe chroni najbliższych osoby zmarłej przed utratą należnego majątku, co jednak nie oznacza, że wydziedziczenie nie jest możliwe.

Dziedziczenie

Zgodnie z polskim prawem majątek dziedziczy z ustawy najbliższa rodzina, do której zalicza się współmałżonek, dzieci, w tym również przysposobione, wnuki a w niektórych wypadkach również rodzice i rodzeństwo i dalsi krewni. Prawo spadkowe dokładnie określa, w jakich proporcjach majątek jest przekazywany poszczególnym członkom rodziny. Warunkiem tzw. dziedziczenia ustawowego jest fakt, że osoba zmarła nie spisała przed śmiercią testamentu. Jeśli dokument taki został sporządzony i spełnia wszystkie wymogi prawne, wówczas majątek dziedziczy wskazany w testamencie podmiot, może to być zarówno osoba fizyczna jak i organizacja. W przypadku, gdy zmarły nie ma rodziny ani nie spisał testamentu cale jego mienie przechodzi na rzecz Skarbu Państwa.

Zachowek

Jak już wyżej wspomniano prawo spadkowe zabezpiecza wszystkich członków najbliższej rodziny przed całkowitą utratą majątku. Do tego celu stworzona została instytucja zachowku. Współmałżonek, dzieci lub wnuki mają prawo do starania się o zachowek wówczas, gdy zmarły przekazał w testamencie swój majątek osobom lub organizacjom z pominięciem spadkobiercy ustawowego. Zachowek można otrzymać na mocy wyroku sądu, a jego wysokość jest prawnie określona na poziomie 1/2 bądź 2/3 (jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli jest małoletni) majątku przysługującego osobie zgodnie z dziedziczeniem ustawowym.

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie to instytucja prawna pozwalająca na odebranie prawa do dziedziczenia i zachowku. Zapis mówiący o wydziedziczeniu musi znaleźć się w testamencie i być dobrze uzasadniony, aby miał wartość prawną. Warto przy tym wiedzieć, że testament z zapisem o wydziedziczeniu może być podważony przez osobę wydziedziczoną, o ile nie spełnia on wszystkich wymogów prawnych. Polskie prawo przewiduje możliwość wydziedziczenia tylko w kilku przypadkach:

1. jeśli spadkobierca wbrew woli spadkodawcy stale postępuje w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego – zgodnie z tym zapisem można wydziedziczyć osobę, która jest narkomanem, alkoholikiem lub przestępcą – o ile spadkodawca wiedział o tym fakcie i podejmował próby napominania/ leczenia etc. spadkobiorcy;

2. jeśli spadkobierca dopuścił się względem spadkodawcy lub jego najbliższej rodziny umyślnego przestępstwa lub rażącej obrazy – można tu zaliczyć np. znęcanie się zarówno fizyczne jak i psychiczne;

3. jeśli spadkobierca uporczywie nie wywiązuje się z obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy – np. jeśli dziecko uchyla się od wsparcia chorego rodzica. Aby skutecznie wydziedziczyć spadkobiercę w testamencie musi znaleźć się uzasadnienie takiej decyzji.

Dziedziczenie po osobie zmarłej może odbywać się na wiele sposobów. Najbliżsi mają zagwarantowane dziedziczenie ustawowe. Jeśli podział majątku wynikający z prawa spadkowego nie spełnia oczekiwań spadkodawcy może on sporządzić testament, w którym swobodnie dysponuje pozostawianym przez siebie majątkiem. Warto także pamiętać o zachowku i wydziedziczeniu, ponieważ te dwie instytucje ściśle wiążą się z procesem dziedziczenia i mogą być bardzo ważne podczas dzielenia majątku spadkodawcy. We wszystkich tych kwestiach doradzi Państwu nasz adwokat od spraw spadkowych.

« powrót do listy artykułów